Trust is the real hardware in business

Trust is the real hardware in business

SvD Debatt införd den 15 september 2018

”Tilliten mellan människor är verklig hårdvara”

Det är mjukvaran hos oss människor som är den verkliga hårdvaran i näringslivet. För länderna i Norden ger den en kraftfull konkurrensfördel. Men som all mjukvara behöver den ständigt uppgraderas, skriver debattörer som utkommer med en bok i ämnet.

Bristande tilltro i affärslivet skapar högre risker och skenande transaktions-kostnader. Länderna i Norden är ännu lyckligt lottade, skriver artikel-författarna.

I en omvärld där tillit är en allt större bristvara är det uppfriskande att tillitsfrågan allt oftare uppmärksammas. Omvärldsklimatet idag handlar om “fejk news”, nättroll med nationella uppbackare, tullar, gränshinder, upprivna handelsavtal, korruption, insideraffärer, ökade satsningar på nationell säkerhet och nationella politiska system som lovar men inte levererar. Resultaten speglas i låga förtroendevärden i medborgarundersökningar, och det påverkar i hög grad affärslivet. Bristande tilltro i affärslivet skapar högre risker och skenande transaktionskostnader, i bästa fall. I sämsta fall uteblir samarbete, vilket leder till inbromsning i ekonomin.

I detta omvärldsklimat är det intressant att föra fram tillitsfaktorn som kanske är en av de verkligt tunga attraktionsfaktorerna även inför investeringsbeslut.

En utmaning är att forskningen inte riktigt har lyckats fånga tillitsbegreppet i kvantitativa termer. I avsaknad av lätt mätbara parametrar är det naturligt om beslutsfattarna fokusera på de mer klassiska attraktionsfaktorerna. Ofta kallas de för “hårda faktorer”, vilka är lätta att mäta i otvetydiga termer. En järnväg är en järnväg, en skatt är en skatt, ett elpris syns på fakturan, och så vidare.

De mer “mjuka faktorerna” går inte lika lätt att plocka ner från hyllan. Det ligger i sakens natur att när investeringsbesluten ska tas i styrelser så fokuseras på det som snabbt och enkelt går att sammanställa i komparativa power point-material.

Men ett investeringsbeslut skapar långsiktiga konsekvenser och måste därför vila på en sammanvägning av både hårda och mjuka faktorer. Det är i detta sammanhang begreppet tillit kommer in i bilden. Vi har märkt att man idag ofta talar om tillitsfrågorna i mer privata sammanhang i skuggan av bristande tillit i hela samhällen. Men vår poäng är att det faktiskt går att urskilja en stor, och kanske ökad betydelse, för just tillitsfrågorna också i affärslivet.

Parallellt håller forskningen på att fånga upp och mäta tillitsfrågorna. Nyligen publicerades SOM-rapporten, vilket bland andra Hanne Kjöller uppmärksammade med slutsatsen att: “Den svenska tilliten kan ses som vår största naturtillgång”. Göteborgsforskarna bakom SOM-rapporten har mätt hur vi uppfattar att det går att lita på människor i allmänhet. Ett av resultaten är att 60 procent av respondenterna uppger att man kan lita på andra. Dessa resultat ligger högre än i andra länder. Eftersom tillitsfaktorn utgör själva basen för alla affärstransaktioner så finns här en observation med stor sprängkraft! Bristande tilltro ökar transaktionskostnaderna.

Nu finns det också komparativa data via World Values Survey som visar att de nordiska länderna ligger bra till. Med vår samlade position i tillitsligan borde Norden gemensamt kommunicera denna grundläggande attraktionsfaktor.

Forskningen visar att det finns en gemensam nordisk värdegrund som utmärker sig i en internationell jämförelse. Forskningen visar också att denna värdegrund ger vårt nordiska näringsliv en konkurrensfördel. Varför det kan man undra? All mänsklig utveckling har hittills byggt på vår förmåga till specialisering och tillitsfulla mänskliga transaktioner.

En gång i tiden var vi vandrande allkonstnärer. Efterhand uppstod specialister inom olika områden, jakt, verktyg, jordbruk, klädnad, handel, krig, listan blir längre och mer förfinad ju mer tiden gick. Idag är det ibland omöjligt att ens beskriva vad man håller på med. Uppkomsten av vad vi tycker är väldigt målande och nytänkande titlar kan ibland ge upphov till mycket skratt. Men poängen med detta handlar om att förutsättningen för att det ska fungera är effektivt samarbete. Redan för flera tusen år sedan krävdes ett väl fungerande samarbete om exempelvis en förhållandevis enkel handelsexpedition skulle genomföras. Och förutsättning för samarbete är just tillit. Det skulle krävas oändligt mycket kraft och arbete för att få till ett effektivt samarbete utan tillit. Tänk advokater, årslånga förhandlingar, bibeltjocka avtal, uppföljning, uppföljning, uppföljning. Aktiviteter som inte skapar någon som helst framåtdrift men som är mycket resurskrävande. Nordiska ministerrådet har definierat vad de betecknar som “det nordiska perspektivet”, ett perspektiv som uttrycks genom fem begrepp: tillit, öppenhet, medmänsklighet, nytänkande och hållbarhet.

Denna ständiga utveckling mot en högre nivå av specialisering går enkelt att se i näringslivet. Ta vilket framgångsrikt bolag som helst och följ det under en viss tid. Funktioner och organisationer som en gång ansågs verksamhetskritiska har lagts ut på underleverantörer, samarbetspartners, avyttrats eller helt enkelt avvecklats, samtidigt som andra delar har vuxit sig än större. Beslutskedjorna blir därmed komplexa. Här krävs tillit för att maskineriet ska fungera.

Det är alltså mjukvaran hos oss människor som är den verkliga hårdvaran i näringslivet. Men som all mjukvara behöver den ständigt uppgraderas. Genom historien har vi sett världen domineras av i tur och ordning egyptier, assyrier, perser, greker, romare, araber, mongoler, turkar och britter. Civilisationer som på sin tid var överlägsna och dominerande, men som idag är marginaliserade och långt ifrån forna tiders territoriella och befolkningsmässiga positioner. Samtidigt lever arvet vidare från dem alla, i form av just värderingar och samhällsystem, mjukvaran. Faran är att uppfatta sig som överlägsen och hamna i en konserverande självbild. Förmodligen varför alla de uppräknade civilisationerna idag är så marginaliserade.

Tilliten som en naturtillgång borde alltså bli mer känd och uppgraderad. Norden är som ett powerhouse eller smältdegel, för utvecklingsorienterade värderingar och ledarskap. Tilliten är en viktig del i detta bygge.

 

Christer Asplund

arbetar med investeringsfrämjande i hela Norden och har skildrat detta i en rad böcker

Magnus Fransson

har arbetat med investeringsprojekt på Industrifonden och Ericsson

Bi Puranen

generalsekreterare, World Values Survey

https://www.svd.se/tilliten-mellan-manniskor-ar-verklig-hardvara

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *