Business Attraction Management (BAM) i tre generationer

By Christer Asplund on November 25, 2014 in Business Attraction Management, Christer Asplund, Place Management
0
0

Generation 1 (1980 -2000) Pionjär-tiden

Ett mer gränslöst Europa hade ”Europafäderna” bakom kol- och stålunionen liksom Romfördraget länge drömt om. Men någon riktig fart på affärerna och Foreign Direct Investment (FDI) inom Europa hade det varit svårt att skapa.

Ett viktigt avstamp skedde emellertid i och med Jaques Delors ordförandeskap i EU (1985 – 1995). Delors anlitade den italienske ekonomen Paolo Cecchini 1988 för att ta fram en närmast vitboksliknade analys, som kom att gå under benämningen Cecchini-rapporten. Kärnan i denna var att Europa med en mer gränsöverskridande handel, FDI och rörlighet skulle kunna höja sin tillväxt. Mycket samvetsgrant gick han igenom bransch efter bransch och lyckades föra i bevis betydande tillväxtincitament som en effekt av en inre marknad. För de som var för sådan handel och gränsöverskridande aktiviteter kom Cecchini-rapporten att betyda mycket som en inspirationskälla.

Som en effekt av Cecchini-rapporten kom den Inre Marknaden till 1992 i de då 12 medlemsländerna. Helt logiskt började land efter land i Europa sätta upp nationella FDI-promoverande organ. Sverige blev nästan sist i och med tillkomsten av Invest in Sweden först år 1995. (Detta skedde efter långt utredande fyllt av ångestskapande överväganden). Till slut fick utredaren själv ta över GD-uppdraget: Kai Hammerich, som ju logiskt nog hade varit verksam inom bland annat Europarådet. Alla andra västeuropeiska länder hade redan startat sina FDI-organ. Bara Albanien var egentligen efter oss.

Staten avsatte cirka 80 MSEK till verksamheten på årsbasis. Utmaningen blev nu under denna pionjärtid att sprida kunskaperna om FDI och BAM till regionerna. Så skedde också via en flera år lång träningsverksamhet i FDI med ett starkt regionalt fokus. Under närmast gerillaliknande förhållanden streds det för att väcka upp kommunalpolitiker och lokala beslutsfattare/ tjänstemän att förstå vad som var på gång i kampen om FDI. (Det mesta i denna träning ägde märkligt nog rum på engelska – utan ett ord av kritik).

En effekt blev att svenska platser från Haparanda till Helsingborg fick en medvetenhet om FDI och hur man ska närma sig detta fält mer professionellt. I flera regioner sattes upp investment promotion plattformar. För­vänt­ningarna var höga.

 

Generation 2 (2000-2010) Placebrandingens tid

FDI-aktörerna kände nu av omvärldstrycket. Det blev viktigt att skapa resultat och att synas. Svaret blev en massiv insats på platsmarknadsföring. Stora ekonomiska resurser skapades för att synliggöra verksamheten.

Parallellt med denna placebrandingyra breddades basen för många regionala FDI-plattformar. Business Region Stockholm, liksom Göteborgs motsvarighet, fick allt fler betalande medlemmar. Var och en tillsköt alltså ekonomiska resurser. Förväntningarna på resultat stegrades.

Steg för steg började pendeln slå över till en mer skeptisk hållning när de konkreta casen uteblev. Man kände att det inte levererades tillräckligt. Man frågade sig vilket engagemang och personligt ansvar som de mer övergripande FDI-plattformarna kunde generera.

Samtidigt pågick en småskalig professionalisering av det lokala näringslivsar-betet.

 

Generation 3 (2010 – 2020) Ekonomisk kris och talent attraction

Den lokala professionaliseringen går vidare och förstärks på många håll i kölvattnet på den europaiska ekonomiska krisen. Nedläggningarna, visserligen något mindre i storlek varje gång än på 70- och 80-talen, duggar idag nu tätt på många svenska orter och en ny strategi behövs. Man börjar inse att man centralt – och t o m regionalt – inte klarar av att leverera det medborgarna förväntar sig. Saken glider då över till ett allt tydligare lokalt ansvarstagande. Detta är en europeisk trend, som kanske är än tydligare i medelhavsländerna i kölvattnet på den ekonomiska krisen.

Plötsligt slår tre nya blommor ut: 1) smart specialisering; 2) åter­industrialisering och 3) talent attraction. Det lustiga är att denna tidpunkt kan identifieras rätt väl till sommaren 2013. Det var då som EU lanserade återindustrialiseringsstrategin och parallellt kommer den smarta specia­liseringen att slå ut i full blom. Talent attraction glider fram på många håll som en prioriterad fråga, inte minst inom handelskammarsfärerna.

Dessa tre företeelser understryker tendensen mot en allt starkare differentierande positionering och näringslivsstrategi. Varje plats måste skapa sin egen profil – ingen annan kommer i alla fall att göra det.  Man reser också alltmer frågetecken kring placebrandingens allena saliggörande position.

Samtidigt präglas tiden av en annan trend: det positiva internationella intresset för Norden, som ett intressant geografiskt område, där det trots allt fortfarande genereras en rad positiva tillväxtsiffror. Detta intresse är särskilt markerat i amerikansk affärspress och i de stegrade besökssiffrorna för Norden.

Mycket talar för att dessa tendenser fortsätter att fördjupa den 3:e generationen av Business Attraction Management. Därmed finns det goda skäl för att tala i termer av något nytt verkligen är på gång.

About the Author

Christer AsplundView all posts by Christer Asplund

0 Comments

Add comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Copyright 2018 | Place Consulting (Platsbyggarna i Norden AB) Org.nummer: 556911-2302